توانمندیها > سیستم های مدیریتی
آخرین اخبار
سیستم های مدیریتی
سیستم مستندسازی استاندارد
مهندسین مشاور خشت آزما بر اساس رویکرد کیفیت مداری و بهبود مستمر در زمینه ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در زمینه آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تعیین مقاومت فشاری بتن و سایر مصالح، کنترل و بازرسی جوش و همگام با سیاست های کلان کیفیت و به کار گیری جدیدترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی و در جهت نیل به اهداف کیفیت، در حال استقرار سیستم ها بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.
مهندسین مشاور خشت آزما بر اساس رویکرد کیفیت مداری و بهبود مستمر در زمینه ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در زمینه آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تعیین مقاومت فشاری بتن و سایر مصالح، کنترل و بازرسی جوش و همگام با سیاست های کلان کیفیت و به کار گیری جدیدترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی و در جهت نیل به اهداف کیفیت، در حال استقرار سیستم ها بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.
مهندسین مشاور خشت آزما بر اساس رویکرد کیفیت مداری و بهبود مستمر در زمینه ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در زمینه آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تعیین مقاومت فشاری بتن و سایر مصالح، کنترل و بازرسی جوش و همگام با سیاست های کلان کیفیت و به کار گیری جدیدترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی و در جهت نیل به اهداف کیفیت، در حال استقرار سیستم ها بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.
 
 
 
مهندسین مشاور خشت آزما بر اساس رویکرد کیفیت مداری و بهبود مستمر در زمینه ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در زمینه آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تعیین مقاومت فشاری بتن و سایر مصالح، کنترل و بازرسی جوش و همگام با سیاست های کلان کیفیت و به کار گیری جدیدترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی و در جهت نیل به اهداف کیفیت، در حال استقرار سیستم ها بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.
مهندسین مشاور خشت آزما بر اساس رویکرد کیفیت مداری و بهبود مستمر در زمینه ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در زمینه آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تعیین مقاومت فشاری بتن و سایر مصالح، کنترل و بازرسی جوش و همگام با سیاست های کلان کیفیت و به کار گیری جدیدترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی و در جهت نیل به اهداف کیفیت، در حال استقرار سیستم ها بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.
مهندسین مشاور خشت آزما بر اساس رویکرد کیفیت مداری و بهبود مستمر در زمینه ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در زمینه آزمایشات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تعیین مقاومت فشاری بتن و سایر مصالح، کنترل و بازرسی جوش و همگام با سیاست های کلان کیفیت و به کار گیری جدیدترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی و در جهت نیل به اهداف کیفیت، در حال استقرار سیستم ها بر اساس استانداردهای بین المللی می باشد.
  • رعایت اصول اخلاقی، بی طرفی و استقلال و تلاش در جهت افزایش اعتماد و رضایت کارفرمایان
  • کسب اعتماد مشتریان و ایجاد اطمینان جهت بهره مندی مطلوب از خدمات آزمایشگاه/li>
  • افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و انجام به موقع تعهدات
  • استفاده از ادوات و تجهیزات مدرن، مکانیزه و به روز
  • بهبود و حفظ کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاه
  • گسترش دامنه ارائه خدمات آزمایشگاه
  • ارتقای دانش فنی کارکنان