توانمندیها > سایت آزمایشگاه
آخرین اخبار
سایت آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکزی مهندسین مشاور خشت آزما مجهز به دستگاه ها و تجهیزات به روز و پیشرفته آزمایشگاهی می باشد. این آزمایشگاه به منظور مطالعه و شناسایی تجربی رفتار مصالح خاکی مورد استفاده در انواع سازه های خاکی و یا در شرایط برجا، امکانات موردنیاز جهت انجام انواع آزمایشهای مکانیک، دینامیک خاک و مطالعات ژئوفیزیکی را دارا است.
در بخش بتن و مصالح نیز، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام آزمایش های تخصصی به منظور حصول اطمینان از ساخت بتن با مقاومت و دوام مناسب و کنترل کیفیت مصالح تشکیل دهنده بتن و همچنین کنترل کیفیت بتن چه در حین ساخت و چه در حین اجرای آن و ارزیابی انطباق مشخصات بتن با شرایط مذکور در استانداردها موجود می باشد.