توانمندیها > کتابخانه تخصصی
آخرین اخبار
کتابخانه تخصصی
کتابخانه و مرکز اسناد
فعالیت اصلی مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی مهندسین مشاور خشت آزما، در راستای اهداف و فعالیت های
شرکت و بر پایه دانش و اطلاعات علمی و به منظور تهیه منابع اطلاعات تخصصی جهت کارشناسان مربوطه
و سازماندهی مدارک، نقشه ها و گزارش های فنی پروژه ها متمرکز می باشد.
علاوه بر این ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و نیز بالابردن سطح دانش تخصصی منابع انسانی شرکت
و ارائه خدمات اطلاعاتی مرجع و فن آوری پیشرفته مهندسی به کاربران، از دیگر اهداف این مرکز می باشد.
مهمترین زمینه های موضوعی منابع این مرکز شامل مباحث مرتبط با ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، کنترل و بازرسی جوش،
تکنولوژی بتن، مقررات ملی ساختمان، استانداردها و آیین نامه ها می باشد.