خدمات تخصصی > ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
آخرین اخبار
ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

بخش ژئوتکنیک و ژئوفیزیک با همکاری سه گروه حفاری، آزمایشگاه محلی و آزمایشگاه مرکزی فعالیت های ذیل را به انجام می رساند :

 

 • حفاری ماشینی و نمونه برداری از اعماق زمین و انجام آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی خاک و سنگ
 • تجهیز و استقرار آزمایشگاه محلی کنترل کیفیت عملیات خاکی در پروژه های عمرانی
 • بررسی خصوصیات فیزیکی خاک شامل دانه بندی، هیدرومتری، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، دنسیته و ...
 • بررسی خصوصیات مکانیکی خاک شامل مقاومت برشی (C)
 • بررسی نشست الاستیک، نشست تحکیمی و پیش تحکیمی در خاک های ریزدانه و مدول الاستیسیته خاک (ES) و نسبت پواسونخاک (VS)و ...
 • تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک (qa), ضریب عکس العمل بستر خاک (KS) برای انواع شالوده اعم از سطحی و عمیق
 • تعیین طبقه بندی زمین از لحاظ زلزله و تعیین ضریب فشار خاک در حالت فعال (Ka), مقاوم (Kp), و ساکن (Ko), و تعیین سطح آب زیرزمینی (پیزومتریک)
 • بررسی مسائل بهسازی زمین شامل پدیده روانگرایی، خاک واگرا و رمبنده و ...
 • طراحی و اجرای ایمن سازی گود به روش های سازه نگهبان، Nailing ، ستون سنگی و ...
 • بررسی و تحلیل نفوذپذیری آب در خاک با آزمایش های نفوذ پذیری (لوفران و لوژان) در رابطه با پدیده تراوش در پی ها
 • توصیه در مورد چگونگی دفع فاضلاب و آبهای نفوذی سطحی و مستله زهکشی لایه های خاک
 • انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک بر اساس شرایط ساختگاه و مشخصات طرح