خدمات تخصصی > بازرسی و کنترل جوش
آخرین اخبار
بازرسی و کنترل جوش
 • انجام آزمون های غیر مخرب (Nondestructive = NDT ) :
 • بازرسی چشمی (Visual Inspection Testing = VT )
 • آزمایش مایع نافذ (Penetrant Testing = PT )
 • آزمایش ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing = MT )
 • آزمایش فراصوتی (Ultrasonic Testing = UT )
 • آزمایش پرتونگاری (Radiographic Testing = RT )
 • انجام آزمون های مخرب (Destructive Testing ) :
 • کشش (Tensile Testing )
 • سختی (Hardness Testing )
 • ضربه (Toughness Testing )
 • خمش (Bend Testing )
 • خستگی (Fatigue Testing )
 • متالوگرافی (Metallographic Testing ) :
 • میکروسکوپی، ماکروسکوپی
 • تعیین ریزساختار فلز پایه (BM)
 • منطقه تحت تاثیر حرارت (HAZ)
 • کنترل کیفیت و نظارت بر عملیات اجرایی سازه های فولادی صنعتی و ساختمانی
 • کنترل اتصالات سازه های پیچ و مهره ای

 

LOW edit1394

http://www.kheshtazma.irhttp://www.kheshtazma.ir/files/LOW edit1394.zip